ریسه کردن به معنی قرار دادن لوله در کنار مسیری است که برای کارگذاری لوله آماده شده است. حتی الامکان بایستی لوله نزدیک به خط کارگذاری لوله قرار گیرد و در این خصوص رعایت موارد زیر قابل توصیه است:

الف- چنانچه قرار است لوله کلاف باز شده و ریسه شود بایستی از وارد آوردن فشار به لوله جلوگیری گردد.

ب- چنانچه مقرر است عملیات نصب لوله ها به یکدیگر در خارج از ترانشه صورت گیرد و سپس به داخل ترانشه منتقل شود، لازم است محل ریسه کردن به ترانشه نزدیک باشد.

ج- در حین ریسه کردن از وارد شدن صدمه به جداره لوله بایستی جلوگیری شود.

د- از کشیدن لوله روی زمین که منجر به صدمه دیدن لوله می شود بایستی امتناع شود

لوله های ترموپلاستیک را می توان در خارج از ترانشه به هم وصل کرده و سپس داخل ترانشه قرار داد و یا بسته به شرایط کار آنرا داخل ترانشه بهم وصل نمود.

هنگام قرار دادن لوله داخل ترانشه باید دقت نمود که لوله طوری روی بسترش قرار گیرد که هیچ تنشی به آن وارد نگردد. یعنی قبل از قرار دادن لوله باید از مسطح بودن و مناسب بودن بستر آن مطمئن بود و بهتر است آن را طوری داخل ترانشه قرار داد که در سطح افقی حالت مارپیچ داشته باشد تا بهتر با انبساط و انقباض مقابله نماید.

لوله های پلی اتیلن با قطر mm110 و کمتر، دارای رابطها و اتصالات پلی اتیلن می باشند و در صورت نیاز از اتصالات جوشی نیز می توان در آنها استفاده نمود. این لوله ها عموماً در داخل ترانشه متصل می گردند. برای قطرهای بزرگتر از mm110، از اتصالات چدنی استفاده می شود. جزئیات بیشتر راجع به اتصالات در فصل آتی ارائه می گردد.

اتصال لوله های پلی اتیلن به یکدیگر یا اتصال لوله های پلی اتیلن با بعضی از اتصالات پلی اتیلن نظیر فلنج پلی اتیلن، از طریق جوشکاری میسر می باشد.

برای حداقل رساندن اثرات تخریبی گرمای جذب شدۀ نامتجانس توصیه می شود که لوله ها در سایه قرار گیرند یا لوله بطور متناوب  چرخانده شوند. توصیۀ دیگر این است که در روزهای گرم بین ساعات 10 الی 16 عملیات نصب و خاکریزی انجام نگیرد.

وقتی لوله در هوای سرد یا گرم نصب می شود، انقباض یا انبساط در خط لوله بوجود می آید، در چنین حالتهایی پیشنهاد می گردد اگر سیستم شامل اتصالات رینگ دار لاستیکی نیست، قبل از اتصال نهایی و خاکریزی، در درجه حرارت معمولی سرویس قرار گیرد، در یک سیستم تحت فشار که از اتصالات رینگ دار لاستیکی استفاده می شود چنین احتیاطهایی لازم نیست.

تغییرات شیب و راستای لوله باید محدود و تدریجی باشد به نحوی که خمیدگی لوله موجب افزایش قطر و یا ایجاد تنش کششی  در لوله نشود. هیچوقت نباید برای حفظ خمیدگی لوله، آنرا به نحوی توسط بلوک و یا هر وسیله دیگر محکم نموده یا درگیر کرد. انحراف بیش از حد موجب تنش کششی در لوله می شود و این امر خود باعث شکستن لوله های تحت فشار می شود. بهتر است در مورد حداقل شعاع قوس لوله با کارخانه سازنده مشورت شود.

در مورد خم کردن سرد لوله های PVC  ، شعاع خم شدن نباید از 300 برابر قطر خارجی لوله کوچکتر باشد.

دقت کافی باید به عمل آید که لوله در معرض درجه حرارت زیاد یا مواد شیمیائی که برروی آن اثر خورندگی دارند قرار نگیرد.

محلولهای تمیز کننده، پاک کننده ها، حلالها و غیره را باید با احتیاط مصرف نمود. در لوله هایی که اتصال آنها به یکدیگر با استفاده از چسب حلال صورت می گیرد نباید قبل از به عمل آمدن چسب و محکم شدن محل اتصال، آنها را جابجا نموده و یا در داخل ترانشه قرار داد.

وقتی که اتصالات پلی اتیلن، فلنجی یا هر نوع متعلقاتی که یک برآمدگی نسبت به قطر لوله دارد، در طول لوله نصب می شود، روی بستر و یا کف ترانشه، محل استقرار برآمدگی، باید به اندازۀ کافی حفاری گردد تا لوله روی بستر پیوسته قرار گیرد. پس از نصب و استقرار لوله در داخل ترانشه، محلهایی که بدین منظور حفاری شده توسط خاک از مواد بستر پر شده و در صورت نیاز تا رسیدن به حدود تراکم بستر، متراکم شود.