تیپ ترانشه کارگذاری لوله های ترموپلاستیک معمولاً توسط مهندس طراح ارائه می گردد. محدودیتهایی که در این مورد مطرح است شامل حداقل عرض ترانشه برای اجرای عملیات و حداقل ترانشه جهت مقاومت در برابر بارهای وارده و یخبندان می باشد. درخصوص عملیات خاکی مربوط به کارگذاری لوله های ترموپلاستیک موارد زیر بایستی مدنظر قرار گیرد:

الف- کف ترانشه بایستی پیوسته، محکم، صاف و عاری از سنگ و اجسام سخت باشد. در صورت وجود سنگ در کف ترانشه بایستی روی آن با ماسه یا خاک سرند شده پر شود، در مورد لوله های PVC، کف ترانشه باید دقیقاً تراز گردد و در صورت نیاز با مواد بستر متراکم گردد.

ب- عملیات خاکریزی روی لوله همچون آزبست در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ابتدایی که قبل از آزمایش فشار است. بایستی اطراف لوله با مصالح مناسب و توصیه شده توسط طراح، پر گردد و متراکم شود. برای تراکم همانند لوله های آزبست می توان از کوبه استفاده نمود. برای این منظور می توان رطوبت خاک اطراف لوله را بالا برد.

پس از انجام آزمایش فشار، کل ترانشه بصورت لایه به لایه ( لایه های 30 سانتی متری ) پر شده و تا حد مورد نیاز متراکم می گردد. در این مرحله می توان از متراکم کننده های دستی استفاده نمود.

ملاحظات کلی خاکریزی ارائه شده در قسمت کارگذاری لوله های آزبست در این قسمت نیز قابل کاربرد است.

قبل از اینکه خاکریزی نهایی انجام گیرد بایستی خط لوله را به منظور بررسی نشت از لوله ها و اتصالات بازرسی نمود. برای جلوگیری از شناور شدن لوله باید خاکریزی اولیه را تا حدود cm15روی تاج لوله انجام داد. باید دقت نمود که روی اتصالات خاکریزی نشود تا بتوان آنها را در هنگام آزمایش بازرسی نمود.

قبل از انجام آزمایش، باید فرصت کافی برای گیرش اتصالات چسبی یا خنک شدن اتصالات جوشی و گیرش ابنیه در صورت وجود، وجود داشته باشد. در حالیکه شیرهای انتهایی و محلهای خروج هوا در نقاط مرتفع باز هستند خط لوله بایستی به آرامی با آب پر شود. برای جلوگیری از تشکیل موج یا ضربه آبی و ورود هوا، سرعت پرکردن لوله با آب حداکثر m/s6/0 و ترجیحاً m/s3/0 توصیه می شود. بایستی اطمینان حاصل شود که تمام هوای وارد شده، هنگام پرشدن خط لوله با آب، خارج شده است. سیستم باید شامل شیرهای تخلیه هوا و خلاء باشد.

مدت زمان آزمایش حدود 2 ساعت است مگر اینکه توسط طراح زمان بیشتری لحاظ شده باشد و در مدت آزمایش باید فشار مورد نیاز را ثابت نگه داشت. فشار مورد نیاز آزمایش معمولاً 5/1 برابر فشار کارکرد در نقطۀ مورد آزمایش است به شرط اینکه 25/1 برابر فشار کارکرد معمولی در نقاط مرتفع کمتر نباشد. لازم به تذکر است که فشار باید به آرامی تا رسیدن به فشار آزمایش بالا برده شود.

بدیهی است مقدار نشت بایستی مقدار کمی باشد و در صورت بالا بودن میزان آن، محل نشت بایستی ترمیم یا تعمیر شود