• اگر لوله ها روی زمین نصب و سپس داخل ترانشه کار گذاشته می شوند، باید به آرامی پائین برده شوند و نباید از بالا به داخل ترانشه سقوط کنند و یا در اثر برخورد با دیواره های ترانشه آسیب ببینند. علاوه بر این لوله و یا اتصالات نباید تحت کشش و یا خمیدگی بیش از اندازه که موجب آسیب به لوله می شود قرار گیرد. از جابجا شدن اتصالات پلی اتیلن در محل استقرار باید جلوگیری گردد زیرا ممکن است لوله از آنها خارج شود.
 • باید اطمینان حاصل شود که اتصالات پلی اتیلن به نحوی نصب شوند که نسبت به لوله انحراف نداشته باشند و با کارخانه سازنده در مورد حداکثر انحراف مجاز مشورت شود.
 • توصیه می شود لوله های نصب شده قبل از پرکردن ترانشه، تا درجه حرارت خاک ترانشه سرد شود. این امر موجب می شود تا حداقل تنش کششی ناشی از انقباض به لوله وارد شود.
 • وقتی که نشست های موضعی متفاوت باعث وارد شدن بار متمرکز به لوله یا اتصالات می شود، توصیه های کارخانه سازنده جهت جلوگیری و یا اطمینان از عدم بروز خسارات ناشی از نیروهای برشی، رعایت گردد.
 • در خصوص جوش لوله های پلی اتیلن یا استفاده از دستگاه جوش مخصوص این کار، رویه زیر رعایت گردد:
 1. تجهیزات کار با دستگاه سوار شود.
 2. در صورت نیاز، چادر جوشکاری یا محل مناسب دیگری برای حفاظت ایجاد گردد.
 3. یونیت کاتر ( جعبه رنده ) در دستگاه قرار گیرد.
 4. هر دو سر لوله در کمر بندهای دستگاه قرار داده و با گیره ها در محل خود محکم شود.
 5. جهت نگهداری لوله های بلند هنگام جوشکاری حتماً از رولیک استفاده شود.
 6. در زمان تراشیدن، لوله ها بتدریج و با فشار کم به یونیت کاتر ( جعبه رنده ) نزدیک شود تا زمانیکه براده پیوسته ظاهر گردد.
 7. با دور کردن لوله ها از هم، یونیت کاتر ( جعبه رنده ) از روی دستگاه برداشته شود.
 8. براده ایجاد شده از بین لوله ها و احیاناً داخل آنها برداشته و از دست زدن به سطح مقطع لوله ها خودداری گردد.
 9. لوله ها به همدیگر نزدیک شده و موازی بودن سطح مقطع لوله ها کنترل گردد (حداکثر فاصله 5/0 میلیمتر).
 10. امتداد لوله ها کنترل شود ( حداکثر انحراف مجاز 1/0 ضخامت لوله )
 11. صحفه حرارتی ( هیتر ) تمیز گردد ( از مواد الیافی یا الکلی استفاده نشود ).
 12. دمای صحفه حرارتی ( هیتر ) کنترل شود.
 13. فشار لازم جهت نزدیک کردن لوله ها به هم مطابق توصیه سازنده رعایت شود.
 14. فشار و دمای لازم پیش بینی گردد.
 15. صفحه حرارتی ( هیتر ) در دستگاه قرار گیرد.
 16. لوله ها به صفحه حرارتی ( هیتر ) نزدیک شده، فشار و دمای لازم اعمال گردد.
 17. بعد از ایجاد برجستگی ( حباب ) (h) لازم در محیط لوله ها فشار لازم به حداقل تقلیل یابد.
 18. زمان جذب و دما، طبق جدول راهنمای سازنده رعایت شود.
 19. با دور کردن لوله ها از هم، صفحه حرارتی ( هیتر ) را برداشته، در ظرف مخصوص قرارداده و فوراً طبق جدول راهنما لوله ها به هم نزدیک شوند.
 20. فشار جوشکاری بتدریج و با سرعت کم طبق جدول راهنما بکار برده شود.
 21. درز جوشکاری با زمان و فشار مناسب طبق جدول راهنما بایستی خنک شود.